onsdag, mars 02, 2005

Samling mot Svenskt Folkeparti!

Det går från klarhet till klarhet. Folkpartiet befäster och utvecklar sin roll som den främsta kraften i landet i etablerandet av en djupt rasistisk debattdagordning. Det är nu folkpartiets huvudfunktion i svensk politik. I partiets nya flyktingpolitiska program, som ska presenteras senare idag, är huvudlinjerna otvetydiga. Invandrare och utlänningar är som grupp problematiska människor, som begår brott och fuskar. Nu går folkpartiet vidare och kopplar automatiskt ihop utlänningar med bland annat hedersmord, könsstympning och våld mot kvinnor. Till och med Sverigedemokraterna har på sistone dragit sig för att så oförblommerat skylta med ett sådan glasklart rasistiskt grundperspektiv. Effekterna är väldokumenterade – det är bara att titta ut i Europa, med Danmark som främsta exempel.

Nu måste alla som kämpar mot rasism i Sverige inse att folkpartiet är en av huvudmotståndarna, kanske den främsta. Vi som är invandrare måste börja betrakta och behandla folkpartiet som vad det är – ett parti vars ledning genom sin retorik hotar vårt välstånd och våra medborgerliga rättigheter i Sverige. Gränsen är passerad. Det krävs en demokratisk och antirasistisk samling mot folkpartiet.

28 kommentarer:

Anonym sa...

I sann socialistisk anda försöker Ali ta ett etablerat begrepp och förvanska betydelsen för att bättre passa in i den socialistiska världen (jfr. demokrati, terrorism, m.fl.).

Enligt Nationalencyklopedin är rasism en ideologi som grundas på kombinationen (obs: kombinationen) av följande fem förutsättningar:

1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken)

2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär

3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av resp. raser

4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen

5) föreställningen att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av förment överlägsna raser att dominera, exploatera och t.o.m. förinta medlemmar av förment underlägsna raser.

Vad gäller punkt 1. är jag osäker på var Folkpartiet står, eller ens om dom har en partilinje i frågan, men vad gäller övriga punkter vet jag att de inte uppfyller kraven för att betraktas som rasister.

Varsågod Ali, kommentera eller radera, valet är ditt.

Ali Esbati sa...

:-) Well... Du förstår fortfarande inte själva frågeställningen. Men jag ska göra ett försök.

Den defintion som du ger ovan är en beskrivning av rasismen under en ganska specifik historisk utsträckning. Denna biologiska rasism finns fortfarande grumligt kvar som en slags bas, men är knappast den mest relevanta att diskutera idag. I själva är det just rasismens övergång från sin strikt biologisktiska form till andra former som är det samhällsvetenskaplig intressanta. Detta är föremål föra ett helt forskningsfält - livligt och växande. Att försöka reducera rasismen till hur den såg ut i till exempel början av 1900-talet är ungefär lika begåvat som att säga att allt som inte ser ut som säg 1840-talets England definitionsmässigt inte är kapitalism.

På sajten Sverige mot Rasism (www.sverigemotrasism.nu) som samlar mycket av begreppsdefinitioner och forskning - kan man se en mer rimlig (och utförlig) defintion av rasismbegreppet. Jag klipper in några stycken nedan, men rekommenderar alla som är intresserade att läsa mer i sin helhet:

---
"Rasism tar olika skepnader och uttryck i olika samhälle och under olika tider. Idéhistorikern Michael Azar menar att när den strikt biologiska formen av rasism förlorade sin vetenskapliga och politiska legitimitet - efter t ex kolonialismen, nazismen och apartheid - åberopades eller uppstod andra former av rasism som istället åberopade andra typer av skillnader.

Flera studier har visat att begrepp som "etnicitet", "kultur", "civilisation", "nation" eller "folkslag" har ersatt rasbegreppets biologiska aspekter - samtidigt som de bevarat dess särskiljande, totaliserande och diskriminerande aspekter."

[...]

Olika forskare har i sina studier visat att de nya formerna av rasism inte med nödvändighet är institutionaliserade politiskt à la apartheidsystemet - de uttrycker sig istället i vardagen i form av misstänkliggöranden och utpekanden, diskriminering på arbetsplatser, våldsutbrott mot enskilda och i form av återkommande övergrepp mot representanter för minoritetsgrupper.

[...]

I grunden utmärks rasismen sålunda av att den förutsätter, eftersöker och nitiskt försöker identifiera skillnader mellan kollektiv - om de så påstås vara biologiska, etniska, kulturella, religiösa eller rentav könsmässiga - i syfte att bevara eller upprätta gränser som favoriserar de människor som befinner sig på gränsens insida och utesluter och/eller diskriminerar de som befinner sig på dess utsida.

Det handlar t ex om att slå vakt om skilda typer av värden och privilegier gentemot grupper som påstås hota dessa (från "de stjäl våra jobb", via "de undergräver vår kulturella identitet" till "de stjäl våra kvinnor"), och om att förklara oro och missnöje i det egna samhället genom att projicera dem på en syndabock. "Om inte juden fanns", skriver filosofen och aktivisten Jean Paul Sartre, "så skulle antisemiten uppfinna honom."

[...]

---

För en ingång till modernare diskussioner om rasism kan jag till exempel hänvisa till Agoras antologiserie "Rasismer i Europa" (utan att säga att jag håller med om allt som står i de olika inläggen).

Anonym sa...

Återigen har "De stora sanningarnas bok" - Nationalencyklopedin - använts som slagträ i debatten på denna blog. Och återigen har det visat sig att inte ens de människor som skrivit artiklarna i Nationalencyklopedin är ofelbara. De kan ibland inte få med alla vinklar av ett ämne, och ibland krånglar de helt enkelt till det i onödan.

Rasism som jag (och många med mig) uppfattar den är föreställningen att det är rimligt att göra skillnader på människor på grund av hur de ser ut, vilken religion eller kultur de tillhör eller vilket land (eller vilken region) de eller deras släkt kommer ifrån. Detta är vad folkpartiet gör genom sitt förslag. Det behöver inte göras mer komplicerat än så, även om Nationalencyklopedins författare tycker det.

Dessutom:
Om man baserar sina slutsatser om folkpartiets åsikter på deras officiella uttallanden och förslag (vilket väl är rimligt?) så ser man att de faktiskt kan klassas som rasistiska även med Nationalencyklopedins definition.

Punkt 1.
Här gör fokpartiet det lätt för sig. De delar upp människosläktet i "svenskar" och "invandrare", där invandrare implicit antas vara svartmuskiga. En klar "fenotypisk skillnad" alltså.

Punkt 2.
Genom att vilja stifta särskilda lagar om invandrares brottslighet visar fokpartiet att de anser att invandrare har ett nedärvt beteendemönster som gör dem mer benägna att begå brott. De funderar inte på det faktum att brottslighet oftast kan härledas till ekonomiska förhållanden.

Punkt 3.
Här visar filkpartiet prov på lite jämlikhetstänkande: alla invandrare antas vara lika kriminella.

Punkt 4.
Jag har aldrig hört folkpartiet propagera för att utvisa "svenskar" som begått brott. Således klassificeras svenskar högre i folkpartiets hierarki.

Punkt 5.
Att påstå att fokpartiet vill förinta invandrare är kanske att ta i (än så länge...) men dominera och exploateraär de inte blyga för att göra. De anser att invandrare ska få bo i Sverige så länge de bar har dåliga smutsjobb som inga svenskar vill ha, och så fort de ägnar sig åt någon form av "dåligt beteende" ska de utvisas. Exploatering och dominans alltså.

Slutsatsen som kan dras av allt detta är att folkpartiet har utvecklats till att bli ett rasistiskt parti, vare sig man använder den definition jag skrev, eller väljer att lite på Nationalencyklopedin. Allt annat är hyckleri.

Anonym sa...

Anti-sionism är en elakartad typ av rasism, elller hur Ali?

Anonym sa...

Tack för svaret Ali,

Debatten blir aningen osaklig om var och en får välja betydelse hos de begrepp som används (läs: rasism).

Att en eller flera opinionsbildare (som Ali ger exempel på) anser att betydelsen av rasism bör revideras är inte samma sak som att den de facto gjort det.

Varför inte använda mer passande ord, som diskriminering och invandrarfientlighet, istället för bidra till att devalvera ord?

Daniel Larsson skjuter sig själv i foten genom att säga "rasism som jag och många med mig uppfattar den". Vänstern uppfattar ju även Kuba som demokrati och USA som terrorister så vad "du och många med dig" anser kan man bortse ifrån tills ni läst på lite noggrannare i mer objektiva källor. Som sådan överträffar NE diverse socialistiska fora.

Ali Esbati sa...

Joanna. Jag noterar att du fortfarande över huvudtaget inte begriper själva frågeställningen, och inte heller den diskussion som jag utförligt presenterade. Så kan det vara. Anledningen till att jag inte använder "diskriminering" istället för rasism, är, logiskt nog, att det inte är frågan om samma sak. Till exempel är inte heller "spade" och "trädgårdsredskap" samma sak.

"Sverige mot Rasism" är inte ett "socialistiskt forum", utan en kunskapsbank instiftad av Integrationsverket och Centrum mot rasism. Här samlas bland annat information från aktuell forskning.

till "anonym": såväl sionister som anti-sionister kan vara rasister. FN fastslog sionism som en rasistisk ideologi för ett antal år sedan. De flesta sionistiska ideologer och grupper i Israel är just djupt rasistiska. Men begreppet är bredare, varför fenomenen bör diskuteras delvis separat.

Anonym sa...

"FN fastslog sionism som en rasistisk ideologi för ett antal år sedan"Ali, vilka demokratier var det inom FN som drev fram denna tes? Inga vad jag vet, däremot ett antal arabdiktaturer med uppbackning av komunistryssland. Och hela den resolutionen upphävdes ju sedemera som gravt felaktig, efter kommunistryssland dödsrosslingar 1991.

Ali citerar:
"Om inte juden fanns", skriver filosofen och aktivisten Jean Paul Sartre, "så skulle antisemiten uppfinna honom." Dags att uppdatera detta till dagens situation.

"Om inte sionisten fanns, så skulle anti-sionisten uppfinna honom."

Anti-Sionism = Anti-Semitism = Judehat.
Mao diskriminering av judiska drömmar och aspirationer om judisk individuell frihet och säkerhet.
Ni ägnar ju er mycket åt denna fråga inom vänstern eller hur Ali?

"De flesta sionistiska ideologer och grupper i Israel är just djupt rasistiska."Jag tror Ali just uppfyllde alla kriterium för en generaliserande rasist, men eftersom det endast verkar gälla judar så är ju den korrekta termen Antisemit.

Ali Esbati sa...

Jag låter ovanstående knäppskalleresonemang stå kvar, för den tydliggör en del av de djupt rasistiska tankemönster som återkommer i legitimerandet av staten Israels ockupationspolitik. Där om någonstans är det tydligt hur rasismen blir nödvändig för att upprätthålla ockupationen. Araber måste betraktas som icke-människor för att kunna behandlas såsom de gör av Israels regering och dess armé.

Den som kan läsa innantill ser också vad jag skrev om sionismen. Rent konkret så används i dagens Israel begreppet sionism av breda reaktionära krafter som en rasmässig och/eller religiös/kulturell identifikation av judar (med varierande definition) som i kraft av sin judenhet överlägsna araberna - icke-människorna.

Därför tar naturligtvis även progressiva judar i och utanför Israel avstånd från dessa grupper. Ibland - inte alltid; precis som jag skrev är begreppsdiskussionen bredare - också från begreppet sionism.

Jag tycker inte att sionism-begreppet - med alla sina brokiga och många gånger motsägefulla historiska rötter - är det intressanta i dagens debatt om Israel - utan staten Israels otvetydigt rasistiska praktik i samband med ockupationen.

Din beskrivning av mig som antisemit kan jag bara le åt. Även Israels ambassadsminister här i Sverige har kallat mig det - tillsammans med KG Hammar (ärkebiskop) och Henry Ascher (judar för israelisk-palestinsk fred). Jag vet var jag står. Och jag har många gånger skrivit om varför debatten om Israel drivs hit av försvararna av ockupationen - för ockupationen är rasistisk, vidrig och oförsvarbar.

Anonym sa...

"För ockupationen är rasistisk, vidrig och oförsvarbar."Men Ali, om man bara beklagar sig över Israel's "ockupation" av sedan urminnes tider judiska områdena Judea/Samarien, och samtidigt smidigt av en ren händelse "råkar" konsekvent förbise och blunda för arabisk olaglig och illegal ockupation av exakt samma områden 1948-1967, vilket efter likså olaglig och illegal arabisk aggresion ledde till Israelisk legitim närvaro, är man inte ensidigt partisk mot judar då?

Speciellt om man i det sammanhanget också "råkar" förbiser arabisk ockupation av andra områden, som exempelvis Irak mot Kuwait 1991, eller Libanon av Syrien de senaste 30 åren, det senare till dags datum?

Är det inte exakt sådan ensidighet som kännetecknar en antisemit som motsätter sig den judiska staten Israel existensiella rätt? Något en hop arabdiktaturer hitentills vägrat erkänna.

Ali, hur kommer sig det att den "rasistiska" staten Israel, som är mellanösterns enda demokrati, har 20% Muslimska araber som medborgare?

Borde inte dessa stackars förtryckta frivilligt flytta från en sådan skurkstat du försöker demonisera med diverse osanna okvädningar, till nått av de otal omkringliggande arabiska paradisen istället i sådanna fall för att slippa de stygga judarna? En arabvärld som av en händelse också råkar vara etniskt rensade på judar?

Fredrik sa...

OK, här har vi kommit långt bort från det ursprungliga ämnet; Alis grova anklagelser mot FP för rasism.

Det FP har föreslagit är om jag följt debatten rätt:

1. Uppstramning av bidragssystemen

2. Liberalare arbetsrätt

3. Utvisning av utländska medborgare som begått grova brott.

Ingenting av detta har med rasism, eller ens främlingsfientlighet att göra, om man inte går och tror att invandrare är:

1. Parasiter som älskar att leva på bidrag

2. Oförmögna att klara sig på en fri arbetsmarknad

3. Yrkeskriminella

Svergedemokrater och nazister brukar beskriva invandrare på detta sätt ganska ofta, så Ali har hamnat i fint sällskap. (För övrigt är nazister i likhet med vänstern mot kapitalism, EU, globalisering, Israel, och fria medier)

I Sverige är det ett beklagligt faktum att invandrare har ett högre bidragsberoende och lägre förvärvsfrekvens än infödda svenskar. Fram till 1970-talet var förhållandet det omvända och bakgrunden är den tok-reglering som samhället har genomgått sedan dess.

Alla vet att de allra flesta invandrare är hederliga och skötsamma, och säkert välkomnar utvisningsförslaget. Det som Ali & Co missar i sin svepande kritik av FP är att man skiljer på medborgare och icke-medborgare och att utvisning gäller icke-medborgare, alltså inte invandrare med svenskt medborgarskap, däremot norrmän.

Anonym sa...

Ali, var det ekonom du var? Då kan du väl det där med siffror? Vem har mest, och vem har minst, i form av land, naturresurser och humankapital?

1) Israel, mellanösterns enda demokrati, och jordens enda judiska nation.
Arabvärlden, 22 stater, alla diktaturer.

2) Judar, finns ca 5 miljoner i mellanöstern.
Muslimska Araber, finns ca 280 miljoner i mellanöstern.

3) Israel = mindre än 1% av mellanösterns totala areal.
Arabdiktaturerna, mer än 99% av mellanösterns totala landareal, på ytor som ytgör mer än 650% än lilla mikro Israel.

Vilka är den svagare parten enligt siffrorna, och är vissa Muslimska araber giriga rasister som förnekar judar existensrätt på en liten procent medelhavskuststrimma?

Anonym sa...

Alltså, den här diskussionen har väl hamnat ganska off topic? Handlade bloggen inte om huruvida Folkpartiet är rasister eller inte? De vill utvisa invandrare som får fängelsestraff 3 gånger eller ett som är längre än 2 år? Dessutom "Brott som hedersmord, våld mot kvinnor, medverkan till könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap ska alltid leda till livslångt förbud att resa tillbaka till Sverige."

Ja, är det så konstigt? Om man väljer att flytta till Sverige så får man leva efter Sveriges lagar. Om man inte kan leva upp till dessa lagar är kanske Sverige inte det land man ska flytta till.

Jag tror inte att du Ali tycker att t.ex. hedersmord är något som bör förekomma i något samhälle. Vi kan inte bestämma vad som ska gälla i andra länder, men vi kan sätta ner foten och säga att vi inte accepterar detta i Sverige. Ägnar man sig åt det så är man inte längre välkommen i Sverige. Gör det oss till rasister?

Hur tycker du att vi ska komma till rätta med hedersmord? Om man skärper lagstiftningen och säger att hedersmord automatiskt leder till livstidsstraff så är väl det också rasistiskt, eftersom hedersmord än så länge endast begåtts av människor av utländskt ursprung.

Anonym sa...

Ali,

Om jag inte förstår frågeställningen beror det på att du inte klarat av att förklara den på ett bra sätt.

Jag förstår att betydelsen av rasism kan behöva revideras (eftersom den klassiska typen av rasism som förekom i bl a Tyskland och Sydafrika blivit inaktuell). Men, Ali, oavsett vilket av dina exempel på definition av rasism man använder, kan jag inte få Fp till ett rasistiskt parti.

Jag anser inte att Fp "eftersöker och nitiskt försöker identifiera skillnader mellan kollektiv", inte heller om man byter ut "fenotypiska skillnader" mot "etnicitet", "kultur", "civilisation", "nation" eller "folkslag", eller något av de andra exempel du ger.

Med en utvidgad definition av rasism som inkluderar Fp är det svårt att exkludera vänsterns egna israelhat. Observera att jag inte anklagar dig för att vara antisemit (vilket är ett löjligt påhopp), eftersom jag inte stöder en sådan definition.

jinge sa...

Ali: ” Det går från klarhet till klarhet. Folkpartiet befäster och utvecklar sin roll som den främsta kraften i landet i etablerandet av en djupt rasistisk debattdagordning.”

Ja det var väl likadant i förra valet har jag för mig. Folkpartiet försöker slå mynt av främlingsrädsla. Dessutom försöker de legitimera det genom att låta sina egna medlemmar med utomnordisk bakgrund presentera och framföra förslagen. Det är en medveten strategi för att försöka undvika en debatt om innehållet i budskapet.

Möjligen har de fått sin inspiration från sina danska systrar/bröder och inte bara från Sverigedemokraterna. Men det ser märkligt ut att ett parti som kallar sig liberaler för fram den sortens åsikter.

Anonym sa...

Daniel Larsson, har du inte tappat spelkulorna alldeles nu? Att bli straffad för brott i över två år i Sverige kräver enligt min mening riktigt grova brott, t.e.x av typen narkotikahandel eller grov misshandel. De människor som kan bli aktuella är då snarare de som dömts för för dessa brott eller t.e.x trafficking och/eller väpnat rån, alltså människor som begått brott där deras offer farit väldigt illa. Personligen har jag inget problem med detta, det är inte direkt snatterier eller busstreck vi pratar om.

Du verkar inte förstå skillnaden mellan "invandrare" och "utländsk medborgare", vilket är något som skulle ge svar på många av de frågor du ställer i ditt inlägg:

1. Svenska medborgare, vilket jag antar är vad du menar när du skriver "svenskar", är just svenska medborgare och kan därför inte utvisas någonstans. Detta gäller oavsett om de varit medborgare hela sitt liv eller blev det förra veckan. Det är inga särskilda lagar om invandrares brottslighet de föreslaget, det är en straffpåföljd för utländska medborgare som dömts för grova brott.

2. Det är ditt eget antagande att de som fp anser skall utvisas är "svartmuskiga", i verkligheten kan det lika gärna röra sig om en norrman eller en tysk.

3. Jo, att påstå att fp vill "förinta" invandrare, eller någon annan för den delen är inte att ta i, det är att fantisera fritt utan någon koppling till verkligheten.

Anonym sa...

Invandrare är inte "gäster" i vårt land, de bor för fan här. Vilken planet kommer du ifrån?

Din propagandafilm ides jag inte titta på, jag tröttnade när den smetigt sentimentala musiken satte igång. Kanske du vill förklara poängen med den?

Anonym sa...

Här är poängen för de som inte förstår skriven text, lyssna noga!

Anonym sa...

Ger du mig en skriven text så lovar jag att jag ska försöka förstå den.

Anonym sa...

Vassego!

Anonym sa...

Det intressanta med den texten var inte att den hyllade den judiska staten, även om jag personligen tycker att alla statsbildningar som bygger på etnicitet eller religion är jävligt snett ute. Det intressanta var att den inte med ett ord nämnde att Israel faktiskt är en ockupationsmakt, eller den fruktansvärda våldsapparat som krävs för att upprätthålla ockupationen. Ahlmark talar sig varm för Israels existensberättigande, men skiter fullständigt i Palestina. Inget nytt där, alltså.

Anonym sa...

"jag tröttnade när den smetigt sentimentala musiken satte igång."För kännedom, vad Esbati raderade bort var den "smetigt sentimentala" Israeliska nationalsången Ha'tikva. Uppenbarligen som han vill radera bort den Judiska demokratiska staten Israel från kartan.

Hedersdoktor Ahlmark, för dig Esbati, vars politiska livsgärning sträcker sig längre än Esbatis uppnådda ålder, grundare av Svenska kommiten mot Antisemitism talar nog ett tillräckligt tydligt erfaret auktorativt språk vad det gäller vänstern i dess antisemitism.

Anonym sa...

Shit, är Per Ahlmark hedersdoktor precis som Göran Persson? =)

jinge sa...

Ahlmark blev israelvän p.g.a. socialisterna snodde Vietnamfrågan.. Läs: http://www.jinge.se/index.php?p=637

Anonym sa...

Svar till Daniel Lundh

Först och främst vill jag medge att du har rätt i att jag i mitt inlägg på några ställen använder ordet invandrare när "utländsk medborgare" egentligen hade varit ett lämpligare ord. Detta ändrar dock inte resonemangets giltighet.

1. Min kritik riktatr sig främst mot det faktum att folkpartiet gör skillnad på folk och folk. De anser att en persons rättighet att bo någonstans beror på om de antingen är födda i landet eller har blivit godkända av staten för att få bo i landet. Fokpartiet är definitivt inte ensamma om detta, men det gör inte saken bättre. Medborgarskap eller inte, man bör ha rätt att leva och bo i vilket land man vill.

2. Folkpartiets förslag var ämnat att minska främlingsfientligheten. Det är lite naivt att tro att disskusionerna i partiets integrationspolitiska arbetsgrupp handlade om "den stora mängden kriminella norrmän i Sverige" eller något liknande när de förberedde förslaget.

3. "Förinta" är precis vad man rikserar att göra om man utvisar en person till ett land där han eller hon löper stor risk att bli dödad på grund av sina politiska åsikter, sin politiska tillhörighet, etc. Även om Muricio Rojas inte personligen höll i geväret skulle han, enligt min mening, vara medskyldig till mord om någon på grundval av hans förslag blev utvisad och sedan dödad på sådana grunder.

Alicio sa...

Jag tror att alla delar Ali Esbatis avsky för rasism.

Det finns dock ett inbyggt fel i Alis inlägg. Reglerna om utvisning av grovt kriminella gäller inte folk av särskild "ras". De gäller inte ens svenskar. Reglerna gäller endast grovt kriminella "utländska medborgare".

Det kan handla om finlândare, iranier, israeler, estländare eller danskar, för att ta några exempel.

Därför tror jag att oron för att en tillämpning av förslagets regler skulle innebära rasism är oskälig.

- Next!

Anonym sa...

Daniel Larsson: Ok, du är inne på den typen av resonemang, "inga gränser" osv. Sådant gör enligt min mening välfärdsstaten omöjlig, då den förutsätter att en person som bor i ett land betalar skatt där och sedan är berättigad till att ta del av förmåner utifrån detta.

Spelar det någon roll från vilket land kriminella utländska medborgare kommer? Är det värre att utvisa nigerianer som begått brott än holländare som begått brott?

Enligt min åsikt är det varje persons eget val att begå brott eller inte, speciellt den typ av grova brott som det gäller här. Om någon riskerar att bli förföljd eller avrättad i sitt hemland kan de ju välja att t.e.x inte försörja sig på trafficking eller utföra rån. Om dessa personer är medvetna om att de kommer att bli utvisade och begår grova brott ändå är det enligt min mening deras eget val. Så länge de har blivit informerade om att de kommer bli utvisade ifall de begår denna typ av brott. Om någon har satt ett gevär mot deras huvud är det i sådana fall de själva. Att politiska flyktingar begår grova brott i sina nya länder är såvitt jag vet dessutom rätt ovanligt.

Anonym sa...

Den bästa kommentaren hittills om folkpartiets nya förslag hittas i en ledare i Barometern idag torsdag.

"Folkpartiets förslag innebär i praktiken att den individuella prövningen av utvisningsfall upphör. Alla som dömts till fängelse i två år eller mer, ska utvisa oavsett vilket brott vederbörande dömts för och omständigheterna i övrigt.

En bärande tanke i rättstaten är att varje person, varje fall ska behandlas individuellt. Folkpartiets förslag innebär att denna princip sätts ur spel för en del människor."

http://www.barometern.se/article.php?args=809638,125;0;0;0

Att kalla folkpartiet för rasistiskt ter sig oseriöst, och har till verkan att diskussionen urartar. Vad Barometern visar på är att begrepp som medborgerliga rättigheter och liknande istället är en bättre måttstock.

Till Daniel Larsson - det finns ett förbud mot verkställighet av ett utvisningsbeslut om den som ska utvisas riskerar att tex dödas. Det ska dock också medges att förbudet inte alltid fungerar i praktiken. Men formellt finns det.

Robsten sa...

Otroligt många kommentarer. Vill kommentare själva inlägget av Esbati. Du betecknar förslaget rasistiskt, det riktar sig mot icke svenska medborgare, inte mot någon speciell grupp, kan aldrig vara rasistiskt. Har du hunnit läsa förslaget ens??? Eller reagerar du med ryggmärgen? Det är ingen självklarhet att personer utan svensk medborgarskap skall få stanna i Sverige, har aldrig varit så. Vad är vitsen med att låta grova kriminella få stanna i Sverige? Har du tänkt på brottsoffren? Ägnat dem en enda tanke? Förslaget gäller vad jag förstår FRÄMST kriminella ligor som härjar vilt i t.ex. mälardalen. På en skola jag jobbade på stal en förmodad östststatsliga alla dataskärmar samt en arbetsmaskin som stod utanför, avslutade med att stjäla några blommkrukor, vill du att jag och andra skall känna sympati för dessa tjuvar? Jag får på kommunalskatten betala nya dataskärmar till skolan, hur mycket skatt har du hunnit betala? Ens åsikter brukar förändras med beloppet inbetalad skatt sade någon till mig, kanske ligger något i det. Så bekvämt att vidga rasistbegreppet, då kan man kalla alla förslag i en viss riktning för rasistiska, så bekvämt. Har du egna förslag för att åtgärda de problem som vi har, eller tycker du att vi inte har några problem med brottslighet av ickesvenska medborgare??