fredag, februari 16, 2007

En "rapport" om "myter" kring diskriminering

Storföretagarnas intresseorganisation, Svenskt näringsliv, har idag släppt en ”rapport”, som har till syfte att ifrågasätta den etniska diskrimineringen på arbetsmarknaden. Ur detta följer också ett allmänt ifrågasättande av lagar och andra åtgärder mot diskriminering. Som med alla andra utspel från Svenskt näringsliv, har rapporten, som lanserades via en artikel i SvD, fått stort genomslag i medierna.

Rapporten finns tillgänglig på Svenskt näringslivs hemsida. Den är tio sidor lång och innehåller ett antal diagram med siffror från SCB. En person – det skulle till exempel vara en journalist eller nyhetsredaktör – som bemödar sig att med ett minimum av kritiskt tänkande ta sig igenom materialet, kan relativt enkelt konstatera att rapporten är milt sagt bristfällig (och knappt korrekturläst). Man skulle utan vidare kunna säga värdelös. Här är några saker som kan utläsas ur rapporten:

• På 50-, 60- och 70-talen fanns det arbetskraftsinvandring till Sverige. Senare har det varit mer flyktinginvandring. [Möjlig fråga: hur motbevisar detta diskriminering?]

• Fler människor har fått jobb mellan 1993 (då ekonomin körts i botten, inte minst tack vare insatser av den dåvarande borgerliga regeringen) och 2003. En del av dessa är invandrare. [Möjlig fråga: hur motbevisar detta diskriminering?]

• ”I den senaste utredningen om diskriminering påstår utredarna att Sverige har en segregerade arbetsmarknad där invandrare bara får okvalificerat arbete. Detta påstående har inget stöd i statistiken heller”. [Möjlig fråga: vem har påstått att segregation innebär att invandrare BARA får okvalificerat arbete?] ”Statistiken visar tvärtom att en mycket positiv utveckling har skett sedan början på 90-talet”. [Möjlig fråga: är ”positiv utveckling” lika med ”ingen diskriminering”?]

• Förklaringen till att invandrare är tydligt underrepresenterade i vissa yrken är ”invandrarnas intresse och efterfrågan. Invandrare är förmodligen mer benägna att utbilda sig till globalt gångbara utbildningar och yrken.” [Möjlig fråga: om man skriver att förklaringen ÄR intresse och efterfrågan, bör man inte presentera åtminstone en ansats till empiri? Hur uppstår förresten ”intresse och efterfrågan”?]

• ”Faktum är att sysselsättningsgraden varierar ganska mycket mellan olika invandrargrupper”. [Möjlig fråga: Vem har ifrågasatt detta faktum? Hur motbevisar detta diskriminering?]

• Invandrare får jobb i högre utsträckning efter att de levt i Sverige ett tag jämfört med när de är nyanlända. [Möjlig fråga: Vem har ifrågasatt detta faktum? Hur motbevisar detta diskriminering?]

• Invandrare bor oftare i storstäder. [Möjlig fråga: jaha?]

Det sista lilla avsnittet ”Skillnader mellan invandrargrupper” kräver alldeles jättesärskilda omnämnanden:
Att arbetsgivare skulle ha en negativ attityd till folk från Afrika och mellanöstern har förts fram av en del forskare och även myndigheter som den självklara förklaringen till situationen. En jämförelse mellan invandrare från Afrika och Sydamerika som kommit till Sverige sedan 1990 visar något helt annat. Jämförelsen visar att förvärvsfrekvensen hela tiden har varit högre bland sydamerikaner.
Så håll i hatten nu: eftersom afrikaner hela tiden har haft svårare att komma in på arbetsmarknaden, så finns ingen diskriminering av afrikaner. Bra tänkt va?
Men det bästa kommer ändå sen:
Vad gäller företagens och arbetsgivarnas attityd, så har de i själva verket anställt långt fler afrikaner än Sydamerikaner. År 2003 fanns cirka 14000 afrikaner som förvärvsarbetande jämfört med knappt 8000 sydamerikaner. Vi ser samma sak om vi jämför invandrare från Iran och Polen. Förvärvsfrekvensen är högre för invandrare från Polen men antalet förvärvsarbetande från Iran är tusentals fler än förvärvsarbetande från Polen.
Läs nu det där flera gånger för att riktigt ta in det: arbetsgivarna har inte en diskriminerande attityd till afrikaner eller iranier, trots att man ser en tydlig ”rasifieringsskala” i förvärvsgraden, eftersom antalet anställda iranier är större än antalet polacker. Det är faktiskt ett revolutionerande sätt att se på statistik.

---

Mot dessa statistiska stordåd, kan den som vill vara träig och obstinat ställa en exceptionellt omfattande empirisk och teoretisk forskning, som visar flagrant och systematisk diskriminering; utsortering och underordning.

Jag vill bara nämna några exempel som jag har omedelbart tillgängliga. Arbetslivsforskaren Anders Neergaard, som länge studerat den etniska uppdelning på svensk arbetsmarknad, skriver sammanfattande i en artikel i tidskriften Clarté (artikeln är en förkortad version av ett bokkapitel):
Statistiken ger en tydlig bild av att utlandsfödda som grupp, men även barn till utlandsfödda, har en betydligt sämre position på arbetsmarknaden än ”svenskar”. Flera studier visar en ökande andel tidsbegränsade anställningar under 90-talet och början av 2000-talet, inte bara i Sverige utan också i andra EU-stater. […] Tabell 1 [finns tyvärr inte i den elektroniska versionen] visar situationen för olika LO-grupper med tidsbegränsad anställning. Rasifiering är som synes inte bara kopplad till eget födelseland. Den lever kvar i andra generationen. Tabellen visar också att utländsk bakgrund slår hårdare än kön: rasifierade grupper av män har en mer utsatt situation än svenska kvinnor. Tydligast syns den rasifierade segmenteringen när man ser till dem som är födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar och till dem som är födda i övriga världen men vistats i Sverige under minst tio år. Rasifieringen visar sig också om man undersöker vilka grupper som är överkvalificerade för sina arbeten. Här är invandrarna överrepresenterade. Många av dem befinner sig inom rätt näringsgren och ofta till och med hos rätt arbetsgivare, men på fel plats i organisationen.
Den LO-rapport om anställningsformer och arbetstider som Neergaard bygger delar av sitt ovanstående resonemang på, har uppdaterats flera gånger. I den senaste versionen, med siffror från 2005 kan man läsa:
Av tablå 7 framgår att bland kvinnorna inom LO är andelen med tidsbegränsad anställning så hög som 35 procent bland kvinnor som är födda utanför Norden och har en vistelsetid på mindre än tio år i Sverige. Också bland de kvinnor födda utanför Norden som har en vistelsetid på minst tio år i Sverige är andelen med tidsbegränsad anställning högre än genomsnittet för LO-kvinnor. Man kan å andra konstatera att bland kvinnor som är födda i andra nordiska länder ligger andelen med tidsbegränsad anställning lägre än genomsnittet för hela gruppen LO-kvinnor. Det finns alltså utomordentligt stora skillnader inom gruppen kvinnliga LO-medlemmar med utländsk bakgrund.
Förutom den väsentligt lägre förvärvsarbetsfrekvensen bland utlandsfödda har vi alltså problematiken med sämre villkor för dem som är anställda. När det gäller osäkra anställningar vet vi att detta får allvarliga effekter för människor, på en rad olika sätt. Till exempel visar en rad undersökningar (bland annat LO:s Ohälsans trappa) att det finns ett starkt samband med sämre hälsa, ständig värk, osv. Regeringen har nu som bekant vidtagit kraftfulla åtgärder för att ytterligare fördjupa detta problem.

Ytterligare ett exempel ses här, där man kan konstatera hur andelen invandrare sjunker i grupper med högre positioner på arbetsmarknaden. (Källa)

(Det kan för övrigt vara av intresse att konstatera att mycket av forskningen om diskrimineringen på arbetsmarknaden har genomförts på eller med stöd av Arbetslivsinstitutet. Nu läggs ALI ner och vi kan turligt nog i större utsträckning förlita oss på ”rapporter” från Svenskt näringsliv).

- - -

Men spelar det någon roll att man enkelt kan vederlägga allt i Svenskt näringslivs ”rapport”? Mycket lite. Rapportens funktion är strikt PR-mässig. Och vi har sett gång på gång att det fungerar. Man släpper en rapport som mest innehåller smörja – men får tungt genomslag i medierna. Sedan, när någon hunnit läsa själv innehållet så kommer på sin höjd något genmäle eller en debatt någonstans. De som hör nyhetsinslagen är tio-hundra gånger fler än dem som får reda på att innehållet är ruttet. Så går det till när reaktionära intressen och papegojmedia skrider fram hand i hand.


- - -
Några andra inlägg om SN-rapporter av samma typ:
SN hävdade att kvinnor har låga löner utan bara råkar jobba på ställen där lönerna är låga.
SN hade en omfattande kampanj byggd på medvetna lögner om säsongsanställningar.

Ett tidigare blogginlägg om invandrare på arbetsmarknaden:
Folkpartiet, LAS och mer rasism

25 kommentarer:

Vänstra Stranden sa...

Mycket välargumenterat! Det är precis denna typ av hårda argument, dekonstruktion av budskapet, som vi måste orka framföra.

Framför allt är medierna svart/vita bilder felaktiga, och när man då försöker problematisera ramlar man utanför och blir icke-relevant. Det är faktiskt osant att alla taxichaufförer med utländsk bakgrund egentligen är thoraxkirurger eller fysiker. Men det är lika osant att thoraxkirurger och fysiker med utländsk bakgrund får jobb på sin nivå. Både/Ock får ingen plats i medierna.

Läs f ö gärna Per Herngrens gästinlägg på Frihetligt Forum (www.frihetligtforum.wordpress.com).

Micke sa...

Fattiga i usa är rikare än svensken i gemen.
Dom är också färre
Också en sanning dom gillar.
Kommer från propaganda centralen.

Trodde faktiskt att det låg ett uns rimlighet i det om man tog hänsyn till olika beskattning inkomst etc etc tills en sosse gav mig den här som sopar banan av propagandacentralens förvalslögner.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=72488

Petter sa...

"Rapporten" är ju tokpinsam på alla plan. Har inte sett sämre någonsin tror jag... Man kunde ju tro att ett påstående om att det inte finns diskriminering iallafall skulle baseras på någon sorts jämförelse mellan "invandrare" och "svenskar" men den enda empirin för att stödja påståendet är statistik som visar att det faktiskt finns invandrare får jobb och att det finns variabler som påverkar förvärsgraden bland invandrare. Det är allt.

På basis av detta hävdas det sedan saker som att "Vår undersökning visar att etnicitet inte spelar någon större roll för att få ett arbete." Jojo. Det är forskning på hög nivå det här.

galenpannor...

Mats E sa...

I debatten påstås ofta att Svenskt Näringsliv företräds av socialt inkompetenta fascister som håller somalier och polacker som slavar i sina djursholmsvillor. Vår forskning visar att detta inte stämmer. Flera anställda på Svenskt Näringsliv är rätt trevliga folkpartister som aldrig utnyttjat andra människor i strid med lagen. Vi kan därför slå fast att Svenskt Näringsliv alltid företräds av superintelligenta helgon utan några som helst ideologiska baktankar eller oredovisade särintressen.

olydig sa...

Pinsamt. Deras rapporter skulle inte ens bli godkända som b-uppsatser...

I och för sig inte första gången som Svenskt Näringsliv är ute och snurrar i sina "rapporter". Lika eller inte – om män och kvinnor i lönestatistiken är en samtida klassiker...

Ulla sa...

Jag blev glad när jag läste rubriken i SvD, men om det du skriver att den är en politisk partsinlaga stämmer så är det bra trist.
Men statistik är komplicerat och några saker slår mig: Det gäller att inte blanda ihop en grupps förvärvsfrekvens och antal anställda. En grupp kan ha en låg förvärvsfrekvens men många anställda, och det omvända. Bland grupper med stor anhöriginvandring kan man förvänta sig en lägre förvärvsfrekvens än i en grupp med många ensamma invandrare (som från Afrika).
Man kan nog generellt utgå ifrån att andelen med tidsbegränsade anställningar har ökat inom alla grupper ju närmare debuten på arbetsmarknaden ligger i tiden. Det har ju varit en generell trend på arbetsmarknaden. Invandrargrupper som kommit hit på senare år, som t.ex. irakier, har förmodligen större arbetslöshet än t.ex. sydamerikaner som varit här i många år.
Vi får väl se om rapportmakarna kommer med några klargöranden.
Men som sagt, jag hade gärna fått förbli glad...

Fredrik Andersson sa...

Jag retar mig mest på att Svenskt Näringsliv lägger sig i det mesta nuförtiden. Alla deras uttalanden borde väl diskvalificera sig själva, vid det här laget. Oseriöst var ordet.

Anonym sa...

Men Ali, är du du förvånad, är nån förvånad?? Antiintellektuell dyslexi- är inte det nyliberalismens signum?

Anonym sa...

Mycket intressant och bra inlägg Ali!

/J

Anonym sa...

off topic men en fråga: När du inte modererar kommentarer så är det ju ofta en 30-40 comments på många poster.... Med moderering oftast under 10. Skiter folk i att kommentera då eller stryker du VÄLDIGT många inlägg?

Peter sa...

Jag känner mig diskriminerad. På vårat jobb består ledningsgruppen av tre kvinnor och en man. Sist skulle jag vara med på mötet och då var den andra av det manliga könet sjuk. Jag fick sitta där ensam uttittat av tre kvinnoblickar

Anonym sa...

Kommentatorn Peter ovan är en tönt. Det visar en oberoende undersökning från som kostade tre miljoner i mutor att få gjord.
Och det kan konstateras med sunda förnuftet, gratis.

Anonym sa...

"Trodde faktiskt att det låg ett uns rimlighet i det om man tog hänsyn till olika beskattning inkomst etc etc tills en sosse gav mig den här som sopar banan av propagandacentralens förvalslögner."

Den sociala rörligheten mellan olika inkomstnivåer är större i Sverige än i USA. Till saken hör dock att inkomstskikten är mycket tunna i Sverige. Vi har en komprimerad lönestruktur. Det är betydligt svårare att påverka sin lön i absoluta tal i Sverige. Nu när LO gått ut med en rapport där man förespråkar sänkta löner för akademiker och högre löner för outbildade, så kan vi anta att om LO fick som de ville, så skulle Sverige bli världsledande i social rörlighet mellan olika inkomstnivåer. Problemet är bara att det inte skulle ge någon större skillnad i absoluta kronor och ören. Incitamenten till att studera, förkovra sig och överhuvudtaget jobba skulle bli mycket små.

Mr. JB sa...

SN är en partsinlaga precis som LO o all skit som kommer därifrån. Ingen mening med att sila myggen och svälja kamelerna p g a enfaldig kommunistisk ideologi.

Tänk för en gång skull och lär av historien. Hur väl har alla planekonomiska drömriket lyckats. Snälla kommunister, ge mig bara ett enda exempel och jag viker ner mig för evigt.

Mr. JB sa...

Jag må annars säga att (St)Ali(n) fullföljer den kommunistiska traditionen av obenhörlig censur. Sanning och obekväma fakta skall alltid förtigas o inlägg censureras.

Åtminstone vet vi vad som väntar med sådana pojkar i regeringsmakt.

pontus sa...

Har har du något att moderera, Ali!

HÖR UPP ALLA I RÖKRUTEVÄNSTERN! GRATIS AFFÄRSIDE.

Iden är mycket enkel. Ta en affärside, vilken som helst, men gärna arbetsintensiv och mansdominerad. Det spelar ingen roll om den är mycket konkurrensutsatt. Anställ ENDAST kvinnor och invandrare. Detta är perfekt eftersom ni slipper betala mer än typ 80% av den genomsnittliga lönen inom branschen. Då löneutbetalningar brukar ligga runt 95% av den totala kostnaden, så kan ni räkna med att sänka den totala kostnaden till kanske 85%. Detta borde vara tillräckligt för att kanske tiodubbla vinsten. Med dessa pengar får ni göra preeeeciiiis vaaad ni vill! (ett tips: det nationella genussekreteriatet vid göteborgs universitet kan nog använda pengarna på ett kostnadseffektivt sätt).

Dessutom kommer ni antingen ta över hela branchen (=monopol=mer deg), eller få de andra företagen att konkurrera på samma sätt. I slutändan kommer antingen ni bli stenrika eller diskrimineringen vara borta.

Är inte detta en schysst deal or what?`

Helt gratis, grabbar. Free money!

Anonym sa...

"Detta är perfekt eftersom ni slipper betala mer än typ 80% av den genomsnittliga lönen inom branschen."

Hur kan man slippa det? och varför skall man göra det??

pontus sa...

Några nappar alltså direkt. Gött!

Hur slipper man det? Jo serru, per definition får diskriminerade lägre lön trots lika produktivitet. Genom att endast anställa diskriminerade personer kan man alltså klippa lönekostnaderna med 80%.

Varför? Deg! Deg, polarn! Brudar, bärs och bågar. You name it.

Ett aningen mer moraliskt mål, som eventuellt faller Ali's kamrater mer i smaken, är att framgången av en sådan affärside hade inte bara pressat upp lönerna för just dessa grupper, utan också influerat andra företagare att göra samma sak. Simsalabim, kostnaden för att diskriminera skjuter i höjden och problemet löses.

Fast det är ju roligar att förbjuda, reglera och kommendera förstås. Så skit i det!

Ali Esbati sa...

Ha överseende med Pontus bristande förståelse för samhällsekonomiska förhållanden. Han verkar ha läst nationalekonomi, stackarn.

Mr. JB sa...

Stackarn Ali har också läst ekonomi kommunismen till fromma. Förklara för mig min enfaldiga idiot varför de låginkomstagare/arbetare du anser dig företräda skall beskattas med 60% av det de inbringa i eget arbete och svett.

Jag vet jag aldrig får ett svar från dig. Ynkrygg o censur.

Mr. JB sa...

Sedan som slutpunkt om allt Keynsiaskt flummeri, även jag har läst ekonomi om än tidigare än Ali.

En expanderad offentlig sektor löser bara kortsiktigt alla problem. Något t o m Ylva Törn kommit till insikt om vad beträffar kommunals medlemmar. Det behövs inte ytterligare 200 tusen i offentlig tjänst, snarare 5-600 tusen färre som producerar det de skall på annat håll. Ryggsäcken borgarna tar över är gigantisk o det tar minst 15 år att svänga allt rätt igen. Naturligtvis under klagan o gny från populister på vänsterkanten som representerar högst 5% av medborgarna.

Mr. JB sa...

Har du satt i halsen Ali? Eller klippa (o klistra som vanligt), vanligtvis censurera.

Du är banne mig patetisk i jämförelse med övriga debattörer på nätet. Ta det som konstruktiv kritik och gör något åt det så får du åtminstone respekt.

Även från oss som inte är kommunister.

Anonym sa...

Delar Mr. JB blogg med Ali numera? Lite Helan och halvan-gemenskap. Kul!

Anonym sa...

Tror dom flesta nationalekonomer skulle ha nytta av att läsa lite naturvetenskap, eller vetenskapsfilosofi eller nåt...
Lära sig att skilja på modell och verklighet liksom, annars kan det bli knasigt.

För att vara tydligare: Om man utgår från en modell som säger att liten offentlig sektor är bra för ekonomin, ja då kommer man alltid komma fram till att en liten offentlig sektor är bra för ekonomin. Det i sig säger dock inte att teorin är korrekt i verkligheten...

Emil sa...

Anonym:
Jodå för att det finns ju gott om empiriska bevis på hur bra det är i länder med en stor offentlig sektor och en "stark" stat som bedriver en expansiv finanspolitik, tänk bara på Kuba, Sovjetunionen, m fl...